Hem
Planritning kv Odde
Kretsloppscentral Kil
Planritning dagvattenpark Norrtälje_2
Cirkulär planering
Mängder KLC Kil

Kalkyl


- Markkalkyl

- Driftkalkyl mark

- Alternativa kalkyler

- Kalkyluppdatering olika byggskeden

Upprättande av AF-delar


- AF- delar markarbeten

- AF- delar driftarbeten

Mängder


- Mängdberäkning för kalkyl

- Upprättande av översiktliga mängdförteckning mark

- Upprättande av mängdförteckning drift


Risker och möjligheter


- Risker kalkyl

- Möjligheter kalkyl

- Underlag till arbetsmiljöplan

Granskning


- Granskning av förfrågningsunderlag i kalkylhänseende

- Granskning av entreprenörers anbud

Tidplanering


- Tidplanering markarbeten

- Tidplanering driftarbeten